Polityka Prywatności Serwisu iDesigner.com.pl i Aplikacji iDesigner

1. Postanowienia ogólne

 • Niniejsza Polityka Prywatności (zwana dalej „Polityką Prywatności”) określa sposób zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych koniecznych do realizacji usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu iDesigner.com.pl i Aplikacji iDesigner przez Extradom.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 • Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Administratorem danych osobowych jest Extadom.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Mikołowskiej 84, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000648746, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla  Wrocławia – Fabrycznej Wydział VI Krajowego Rejestru Sądowego, numer NIP 895-17-18-333 (zwana dalej „Administratorem”).
 • Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna korzystająca z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu iDesigner.com.pl i Aplikacji iDesigner.
 • Użytkownik dokonując rejestracji w Serwisie iDesigner.com.pl i Aplikacji iDesigner akceptuje zasady zawarte w Polityce Prywatności.

2. Dane osobowe
 • Serwis iDesigner.com.pl i Aplikacja iDesigner może gromadzić dane osobowe Użytkowników na różnych etapach korzystania z niej:
  ○ podczas rejestracji konta Użytkownika;
  ○ podczas transakcji zakupu dostępu do wnętrza 3D;
  ○ podczas kontaktu Użytkownika z Administratorem (telefonicznie, mailowo).
 • Serwis iDesiger.com.pl i Aplikacja iDesigner gromadzi następujące dane osobowe Użytkowników: imię, nazwisko, firma, numer NIP, adres korespondencyjny, telefon, adres e-mail.
 • Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są na potrzeby realizacji usług świadczonych za pomocą Serwisu iDesigner.com.pl i Aplikacji iDesigner, takich jak zakup dostępu do  wnętrza 3D w Aplikacji iDesigner, złożenie zapytania odnośnie danego wnętrza 3D czy korzystanie z Aplikacji iDesigner. Dane osobowe Użytkowników są ponadto przetwarzane  w celach marketingu usług własnych Administratora.
 • Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie zgody Użytkownika wyrażonej na etapie rejestracji konta Użytkownika w Serwisie iDesigner.com.pl i Aplikacji iDesigner oraz na etapie zakupu dostępu do wnętrza 3D.
 • Użytkownik może w dowolnym momencie cofnąć zgodę na przetwarzane danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Podawanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie  jest dobrowolne, ale brak ich podania i wyrażenia zgody na przetwarzanie uniemożliwia korzystanie z niektórych usług świadczonych za pomocą  Serwisu iDesigner.com.pl i Apliakcji iDesigner.
 • Użytkownik może wyrazić zgodę na przesyłanie mu przez Aplikację iDesigner informacji handlowej drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Dane automatyczne
 • Administrator nie zbiera bez zgody Użytkownika danych osobowych, a wyłącznie dane dotyczące użytkowania Serwisu iDesigner.com.pl i Aplikacji iDesigner. Zbieranie tych danych odbywa się automatycznie („dane automatyczne”).
 • Do danych automatycznych należą m.in.: nazwa urządzenia, na którym Użytkownik korzysta z Serwisu iDesigner.com.pl i  Aplikacji iDesigner,  adres IP, typ przeglądarki, systemu operacyjnego itp. 
 • Dane automatyczne mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach statycznych, do analizy zachowań Użytkowników. Dane udostępniane są na żądanie właściwych organów zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

4. Prawa i obowiązki Administratora
 • Administrator zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe Użytkownika z zachowaniem wymogów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • Administrator gwarantuje zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, w szczególności uniemożliwiających dostęp do nich nieuprawnionym osobom trzecim, lub ich przetwarzania z naruszeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa, zapobiegających utracie danych osobowych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 • Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji przez Administratora usług świadczonych za pośrednictwem  Serwisu iDesigner.com.pl i Aplikacji iDesigner.
 • Administrator ma prawo udostępniania danych osobowych Użytkownika: spółkom zależnym, stronom trzecim w przypadku sprzedaży im całości lub części swoich udziałów, lub w przypadku fuzji Administratora ze strona trzecią, lub nabycia udziałów w Spółce Administratora przez stronę trzecią; innym podmiotom trzecim, które zaakceptowały Politykę Prywatności, o ile Administrator zawarł z nim umowę konieczną do realizacji przez Administratora usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu iDesigner.com.pl i Aplikacji iDesigner, właściwym organom, które zgłoszą konieczność udostępnienia danych osobowych w oparciu o odpowiednie podstawy powszechnie obowiązującego prawa.

5. Prawa i obowiązki Użytkownika
 • Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych za pośrednictwem Serwisu iDesigner.com.pl i Aplikacji iDesigner.
 • Użytkownik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Użytkownik ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
 • Użytkownik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jego danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
  • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  • Użytkownik cofnął zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
  • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator.
 • Użytkownik ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:
  • Użytkownik kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Użytkownik sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
 • Użytkownik  ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dotyczące go dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, któremu dostarczono te dane osobowe.
 • Wykonując prawo do przenoszenia danych Użytkownik ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
 • Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 • Jeżeli Użytkownik wniesie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.

6. Polityka „cookies”
 • Serwis iDesigner.com.pl i Aplikacja iDesigner nie zbierają w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 • Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu iDesigner.com.pl i Aplikacji iDesigner i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowych Serwisu iDesigner.com.pl i Aplikacji iDesigner. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 • Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu iDesigner.com.pl i Aplikacji iDesigner pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.
 • Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu iDesigner.com.pl i Aplikacji iDesigner do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z nich; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu iDesigner.com.pl i Aplikacji iDesigner i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu iDesigner.com.pl korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu iDesigner.com.pl i Aplikacji iDesigner (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu iDesigner.com.pl ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • W ramach Serwisu iDesigner.com.pl i Aplikacji iDesigner stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 • W ramach Serwisu iDesigner.com.pl i Aplikacji iDesigner stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu iDesigner.com.pl i Aplikacji iDesigner, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu iDesigner.com.pl i Aplikacji iDesigner;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu iDesigner.com.pl i Aplikacji iDesigner;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu iDesigner.com.pl;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 • W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu iDesigner.com.pl i Aplikacji iDesigner mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu iDesigner.com.pl i Aplikacji iDesigner. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 • Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu iDesigner.com.pl i Aplikacji iDesigner,
 • Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu iDesigner.com.pl i Aplikacji iDesigner wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu iDesigner.com.pl i Aplikacji iDesigner reklamodawców oraz partnerów.


7. Zmiana Polityki Prywatności
Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności poprzez opublikowanie zmian w tekście lub opublikowanie nowego tekstu w Serwisie.

Ta strona używa plików cookies w zakresie opisanym w Polityce prywatności. Klikając "Akceptuję" lub korzystając dalej z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies. Użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby nie akceptowała ona plików cookies, ale może to mieć wpływ na funkcjonalność strony.

Akceptuję