Regulamin Serwisu iDesigner.com.pl i Aplikacji iDesigner

1 . Postanowienia Ogólne.


 • Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) został wydany przez  Spółkę pod firmą: Extradom.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Mikołowskiej 84, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000648746, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla  Wrocławia – Fabrycznej Wydział VI Krajowego Rejestru Sądowego, numer NIP 895-17-18-333 (zwaną dalej „Extradom”).
 • Regulamin określa szczegółowe zasady korzystania z Serwisu iDesaigner.com.pl i Aplikacji iDesigner.
 • Korzystanie z Serwisu iDesaigner.com.pl i Aplikacji iDesigner może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie. 
 • Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
  ○ Aplikacji iDesigner– oznacza to oferowany przez Extradom produkt – aplikację służącą do projektowania (aranżacji) wnętrz w przygotowanym przez Extradom formacie 3D Wnętrza;
  ○ Bibliotece Aplikacji iDesigner – oznacza to zasób modeli materiałów wykończeniowych, mebli i elementów dekoracyjnych do projektowania i aranżacji Wnętrza 3D, dostępnych w Aplikacji iDesigner
  ○ Klientach – oznacza to osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne, zawierające z Extradom umowę, której przedmiotem jest udostępnienie Klientowi Wnętrza 3D w Aplikacji iDesigner (zakup dostępu do Wnętrza 3D);
  ○ Klientach Extradom – oznacza to klientów, którzy nabyli Projekt Extradom;
  ○ Ofercie B2B – oznacza to ofertę Extradom skierowaną do Klientów prowadzących działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży lub wynajmie mieszkań, powierzchni biurowych, lokali usługowych, nieruchomości zabudowanych budynkami, zamierzających prezentować swoje zasoby w formacie 3D, utworzonym w Aplikacji iDesigner.
  ○ Projekcie Demo – oznacza to demonstracyjną wersję Aplikacji iDesigner umożliwiającą sprawdzenie funkcjonalności i działania Aplikacji iDesigner przed dokonaniem zakupu Wnętrza 3D.
  ○ Projekcie Extradom – oznacza projekt architektoniczno – budowlany oferowany przez Extradom na zasadach określonych w Regulaminie Serwisu internetowego Exrtradom.pl
  ○ Wnętrzu – oznacza to  budynek, lokal lub samodzielne pomieszczenie;
  ○ Wnętrzu 3D – oznacza to budynek, lokal lub samodzielne pomieszczenie prezentowane w przygotowanym przez Extradom formacie 3D;
  ○ Serwisie iDesigner.com.pl – oznacza to internetowy serwis usługowy, będący własnością Extradom, dostępny pod adresem: www.iDesigner.com.pl , za pośrednictwem którego Klient otrzymuje dostęp do Aplikacji i Designer.


2. Korzystanie z Serwisu iDesigner.com.pl i Aplikacji iDesigner.

 • Z Serwisu iDesigner.com.pl i Aplikacji iDesigner mogą korzystać wyłącznie użytkownicy, którzy ukończyli 18 lat. Osoby niepełnoletnie, które ukończyły lat 13  mogą korzystać z Serwisu iDesigner.com.pl i Aplikacji iDesigner tylko za  pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.
 • Klient jest uprawniony do korzystania z zasobów Serwisu iDesigner.com.pl i Aplikacji iDesigner wyłącznie na własny użytek. Extradom nie wyraża zgody na używanie zasobów i funkcji Serwisu iDesigner.com.pl i Aplikacji iDesigner w celu prowadzenia przez Klienta jakiejkolwiek działalności. 
 • Zabronione jest korzystanie przez Klienta z Serwisu iDesigner.com.pl i Aplikacji iDesigner w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Extradom.
 • Aplikacja iDesigner dostępna jest dla Klientów  Extradom oraz pozostałych  Klientów, w tym posiadających projekt budynku, mieszkania lub pomieszczenia nienabyty od Extradom.


3. Zakup dostępu.


 • Zakup dostępu do wybranego Wnętrza 3D z oferty  Extradom nie jest uzależniony od nabycia Projektu Extradom.
 • Zakupu dostępu do wybranego Wnętrza 3D z oferty Extradom Klient dokonuje poprzez Serwis iDesigner.com.pl dostępny pod adresem:  www.iDesigner.com.pl wybierając opcję: „Kup wnętrze”.
 • Zakup dostępu do wybranego Wnętrza 3D wymaga dokonania przez Klienta rejestracji w Serwisie iDesigner.com.pl, akceptacji Regulaminu i Polityki Prywatności Serwisu iDesigner.com.pl i Aplikacji iDesigner i wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Extradom.pl Spółka z o.o. na potrzeby realizacji usług świadczonych za pomocą Serwisu iDesigner.com.pl i Aplikacji iDesigner oraz realizacji zamówienia.
 • Dokonanie zakupu poprzez wybór opcji: „Kup wnętrze” jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu i ceny Wnętrza 3D, bez konieczności sporządzania odrębnej umowy i stanowi umowę stron.
 • Rejestrując się w Serwisie iDesigner.com.pl i Aplikacji iDesigner Klient podaje adres mailowy oraz hasło do Serwisu iDesigner.com.pl i Aplikacji iDesigner.
 • Dokonując zakupu Klient zobowiązany jest podać dane do faktury VAT, obejmujące imię, nazwisko, miejsce zamieszkania lub prowadzenia działalności gospodarczej, numer telefonu oaz – w przypadku zakupu w związku z działalnością gospodarczą – numeru NIP i firmy działalności.
 • Klient zobowiązany jest podać rzeczywiste dane osobowe oraz numer telefonu. Klient bierze pełną odpowiedzialność za podane dane oraz oświadcza, że są zgodne z prawdą.
 • Zakupu dostępu do wybranego Wnętrza 3D spoza oferty Extradom Klient dokonuje na podstawie oferty indywidualnej przygotowanej przez Extradom na podstawie przesłanego przez Klienta, za pomocą dostępnego na stronie internetowej Serwisu iDesigner.com.pl projektu budynku lub mieszkania w formacie DWG, DXF, PDF bądź skanu projektu.
 • Zakupu dostępów do Wnętrz 3D w ramach oferty B2B Klient dokonuje na podstawie oferty indywidualnej przygotowanej na podstawie przesłanego przez Klienta zapytania ofertowego .
 • Zakup dostępu do Wnętrza 3D umożliwia Klientowi dostęp do Wnętrza 3D przez okres 36 miesięcy od daty dokonania zakupu. Klient ma prawo przedłużyć dostęp na dalszy okres 24 miesięcy, za dodatkową opłatą w kwocie 99 zł brutto.
 • Korzystanie przez Klienta z Wnętrza 3D przez okres krótszy niż 36 miesięcy nie stanowi podstawy do żądania zwrotu opłaty za niewykorzystany okres.
 • Wnętrza 3D bazujące na Projekcie Extradom są dostępne od razu po ich zakupie tylko w przypadku, gdy Extradom przypisał im opcję „natychmiast” a Klient dokonuje płatności online. W przeciwnym razie Wnętrza 3D udostępniane są w terminach wskazanych w ich opisie.


4. Aplikacja iDesigner


 • Dokonując zakupu Wnętrza 3D Klient otrzymuje dostęp do wybranego, nieurządzonego Wnętrza 3D przygotowanego do projektowania i aranżacji przy wykorzystaniu modeli materiałów wykończeniowych, mebli i elementów dekoracyjnych dostępnych w Bibliotece Aplikacji iDesigner.
 • Aplikacja iDesigner umożliwia dodawanie do wnętrza ścian działowych i sufitów podwieszanych, nie daje jednak możliwości przesuwania istniejących ścian nośnych i działowych.
 • Extradom zastrzega, że dostępne w Bibliotece Aplikacji iDesigner modele materiałów wykończeniowych, mebli i elementów dekoracyjnych mogą się różnić kształtem, rozmiarem lub kolorystyką od odpowiadających im oryginałów, co Klient akceptuje.
 • Udostępniane przez Extradom  Wnętrza 3D są jedynie poglądowe i mogą różnić się od oryginalnych projektów domów lub mieszkań, w szczególności metrażem pomieszczeń, rodzajem okien połaciowych, wymiarami kominów, grubością ścian nośnych  i działowych, umiejscowieniem okien i drzwi, grubością stropów i podciągów, wyglądem schodów.
 • Aplikacja iDesigner może zawierać lokowanie produktu.


5. Wymagania techniczne


 • Korzystanie z Serwisu iDesigner.com.pl i Aplikacji iDesigner jest uzależnione od spełnienia przez Klienta minimalnych wymagań technicznych, dotyczących sprzętu, oprogramowania, dostępu do internetu, określonych w zakładce „Wymagania sprzętowe i pomoc” pod adresem: www.iDesigner.com.pl.
 • W celu korzystania z Serwisu iDesigner.com.pl i Aplikacji iDesigner Extradom rekomenduje przeglądarkę internetową Google Chrome.
 • W razie jakiejkolwiek awarii Serwisu iDesigner.com.pl i Aplikacji iDesigner związanej z aktualizacją przeglądarki internetowej Exradom dołoży wszelkich starań, mających na celu usunięcie awarii w ciągu dni 30 roboczych.
 • Extradom zastrzega sobie prawo zaprzestania wspierania przeglądarki internetowej.


6. Projekt Demo


 • Extradom umożliwia Klientom dokonanie sprawdzenia funkcjonalności i działania Aplikacji iDesigner w demonstracyjnej wersji Aplikacji iDesigner przed dokonaniem zakupu Wnętrza 3D.
 • Dokonanie zakupu Wnętrza 3D jest równoznaczne z tym, że Klient sprawdził funkcjonalność i działalnie Aplikacji iDesigner w Projekcie Demo i je zaakceptował .


7. Płatności


 • Zapłaty za dostęp do Wnętrza 3D z oferty Extradom Klient dokonuje przy zakupie Wnętrza 3D na stronie internetowej serwisu. Extradom udostępnia Klientowi Wnętrze 3D po otrzymaniu płatności.
 • Zapłaty można dokonać w formie płatności online za pośrednictwem serwisu Dotpay i Przelewy 24 lub w formie przelewu bankowego.
 • Aby skorzystać z posiadanych przez Klienta kodów rabatowych należy podać kod rabatowy przy dokonaniu zakupu.
 • Po otrzymaniu zapłaty Extradom wystawi Klientowi elektroniczną fakturę VAT obejmującą dane wskazane przez Klienta.

8. Reklamacje i odpowiedzialność


 • Wszelkie uwagi i reklamacje należy kierować drogą elektroniczną na adres mailowy support@idesigner.com.pl wysyłając wypełniony formularz reklamacyjny.
 • Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni roboczych od ich otrzymania drogą mailową.
 • O rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji poinformujemy za pomocą wiadomości e-mail przesłanej na adres wskazany przez Klienta.
 • Klient, przed dokonaniem zakupu dostępu do Wnętrza 3D powinien sprawdzić funkcjonalność i działanie Aplikacji iDesigner w Projekcie Demo. Wszelkie problemy techniczne związane z korzystaniem z Aplikacji iDesigner nie mogą stanowić podstawy złożenia reklamacji, obniżenia ceny czy odstąpienia od umowy.
 • W granicach zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, Extradom nie ponosi odpowiedzialności za straty i szkody poniesione przez Klienta w związku z korzystaniem z Serwisu iDesigner.com.pl i Aplikacji iDesigner, stosowaniem się do informacji prezentowanych w Serwisie iDesigner.com.pl i Aplikacji iDesigner, jak również za skutki podjętych na tej podstawie decyzji.
 • Extradom zastrzega prawo do czasowego ograniczenia dostępu do Serwisu iDesigner.com.pl i Aplikacji iDesigner (całościowego lub częściowego), w celu ich ulepszenia, konserwacji, jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub inne.
 • W granicach zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, Extradom nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wystąpienia jakichkolwiek szkód, spowodowanych przerwami w funkcjonowaniu Serwisu iDesigner.com.pl i Aplikacji iDesigner lub wynikających z awarii lub przerw w funkcjonowaniu systemów teleinformatycznych, będących poza wpływem Extradom.


9. Prawa autorskie


 • Extradom oświadcza, że posiada zgody właścicieli materiałów, mebli i elementów dekoracyjnych, których modele zawiera Biblioteka Aplikacji iDesigner na wykorzystanie i publikację, w ramach Aplikacji iDesigner, materiałów graficznych, w tym logotypów, tekstur, zdjęć produktów, aranżacji, modeli 3D, itp. oraz nazw i opisów produktów dostarczonych lub pobranych ze strony internetowej właściciela. Zgoda obejmuje: wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę, powielanie, archiwizację, publiczne udostępnianie, jak również tworzenie, przechowywanie i użytkowanie kopii zapasowych i publikację za pośrednictwem dowolnego medium, w tym w wersji elektronicznej w globalnej sieci WWW (Internet) oraz w formie drukowanej.
 • Klient zobowiązuje się do wykorzystywania ww. materiałów graficznych, nazw i opisów produktów jedynie w celu wykonania aranżacji Wnętrza 3D w Aplikacji iDesigner. Wykorzystanie ich w celach komercyjnych lub reklamowych bez zgody i wiedzy Extradom podlega ochronie prawnej.
 • Wszelkie prawa autorskie do aranżacji Wnętrza 3D wykonanej przez Klienta w Aplikacji iDesigner przysługują Klientowi.


10. Postanowienia końcowe


 • Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu uznane zostanie za nieważne, nie będzie to mieć wpływu na ważność pozostałych postanowień.
 • Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie internetowej www.iDesigner.com.pl.
 • Extradom zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na umowy już zawarte.
 • Wszelkie spory wynikłe na tle stosowania niniejszego Regulaminu rozstrzygane będą przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Extradom.

Ta strona używa plików cookies w zakresie opisanym w Polityce prywatności. Klikając "Akceptuję" lub korzystając dalej z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies. Użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby nie akceptowała ona plików cookies, ale może to mieć wpływ na funkcjonalność strony.

Akceptuję